مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-9 معیارهای ارزیابی محافظه کاری

محققان از سه نوع معیار ، به مقصود ارزیابی محافظه کاری بهره گیری می­کنند:

  • معیارهای خالص دارایی ها.
  • معیارهای سود و اقلام تعهدی.
  • معیارهای ارتباط سود و بازده­ سهام.

تمام این معیارها با تکیه بر اثر عدم تقارن محافظه کاری در شناسایی سودها و زیان­ها می­باشند. (واتز، 2003، 288)

معیارهای خالص دارایی ها

اگر چه ارز‌ش‌های بازار دارایی­ها و بدهی­ها که خالص دارایی­ها را تشکیل می دهند در هر دوره تغییر می­کنند، اما همه این تغییرات در حساب‌ها و گزارش­های مالی منعکس نمی­گردد. براساس محافظه کاری، افزایش در ارزش دارایی هایی (سودهایی) که به اندازه کافی تاییدپذیر نباشند، ثبت نمی گردد ، در حالی که کاهش در ارزش دارایی ها ( سودها )، با همان درجه از تایید پذیری ثبت می­گردد. در نتیجه خالص دارایی­ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه می­شوند. محققان برای برآورد این ارائه کمتر از واقع، از مدل های ارزیابی سهام واحدهای تجاری و یا نسبت ارزش دفتری خالص دارایی­ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار) بهره گیری می­کنند(همان منبع، 288).   بیور و رایان اظهار می دارند که اختلاف ارزش های بازار و دفتری تابعی از دو جزء می باشد: (1) شناسایی سو گیرانه اقلام حسابداری؛ و (2) شناسایی با تاخیر اقلام حسابداری. آن ها اظهار می کنند جزء سوگیرانه[1] (BC) منعکس کننده تفاوت های مستمر (دایمی) بین ارزش های بازار و دفتری می باشد که بخشی از آن ناشی از محافظه کاری در اندازگیری و شناخت اولیه اقلام در صورتهای مالی و بخش دیگر منعکس کننده نوسانات زود گذر در کل بازار می باشد. این برداشت از محافظه کاری ( کمتر نشان دادن مستمر ارزش دفتری نسبت به ارزش بازار)، مطابق با تحقیقات فلتهام و اولسن و استوبر[2] (1996) می باشد. بیور و رایان همچنین پیشنهاد می کنند که جزء دارای تاخیر [3](LC) منعکس کننده تفاوتهای موقتی بین ارزش های دفتری و ارزش بازار های و ناشی از تاخیر سیستم حسابداری در ثبت و شناسایی سود ها و زیان های غیر منتظره[4]  می باشد (کاوه مهرانی، 1388).مدل های ارزش گذاری فلتهام و اوهلسن شامل پارامترهای می باشد که اندازه کمتر از واقع واقع نشان داده شدن دارایی های عملیاتی را با در نظر داشتن نرخ بالاتر استهلاک حسابداری نسبت به نرخ اقتصادی منعکس می کنند. بر آورد این پارامترها از طریق رگرسیون مقطعی ارزش سهام با سود های غیر عادی، دارایی ها و سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی انجام می گردد(رحمانی،1388) به طوری که براساس این مدل، محافظه کاری بیانگر استمرار در تفاوت بین ارزش بازار سهام و ارزش دفتری آن می باشد. تفاوت بین بین ارزش دفتری و ارزش بازار سهام را معمولا سرقفلی می نامند. سه منبع مهم برای سرقفلی هست که عبارتند از، نخست ارائه کمتر از واقع ارزش خالص دارایی های موجود. دوم، وجود پروژه های دارای خالص ارزش فعلی مثبت. سوم، وجود اختیارات واقعی یا فعالیت های سود آورآتی که شرکت ممکن می باشد از آن ها برخوردار گردد (پرایس[5]،2005،ص 10).

معیارهای سود و اقلام تعهدی

محافظه کاری بیانگر این می باشد که سودها پایدارتر از زیان ها هستند، زیرا صورت های مالی افزایش های تاییدناپذیر در ارزش دارایی ها (سودها) را در زمان وقوع شناسایی نمی­کنند،  بلکه طی دوره­های آتی و به هنگام ورود جریان های نقدی ناشی از این افزایش ها شناسایی می­کنند. برای مثال، اگر ارزش یک دارایی افزایش یابد از آنجایی که انتظار می رود جریان های نقدی آتی افزایش یابد، پس سود را طی سال های آتی و به ازای ورود جریان های نقدی مربوطه شناسایی می­کنند. این بدین معنی می باشد که سودها گرایش به پایداری و تداوم دارند . پیش روی زیان‌هایی که درجه تاییدپذیری آن ها با سودهای غیرقابل تایید یکسان می باشد، درست در زمانی که به وقوع می­پیوندند، بدون در نظر داشتن اینکه کاهش در جریان های نقدی آن ها طی دوره­های آتی تحمل شوند، شناسایی می گردند. از آنجایی که به گونه متوسط، این زیان ها در دوره­های آتی قابل برگشت نیستند، پایداری و تداوم این کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزایش سودها می باشد، از این رو این کاهش سودها ناپایدار هستند . این پایداری یا ناپایداری­ها و تغییرات سود، معیاری را برای محافظه کاری فراهم می­آورند و این رفتار نامتقارن محافظه کاری در قبال سودها و زیان ها عدم تقارنی را در اقلام تعهدی به وجودمی­آورند(همان منبع، 135). گیولی و هاین (2000) چنین اظهار می­کنند که محافظه کاری باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان می­گردد . آن ها اظهار می­کنند که اندازه اقلام تعهدی انباشته شده در طول زمان، یکی از معیارهای محافظه کاری می باشد .

شرکت هایی که در مرحله ثبات قرار دارند و هیچ گونه رشدی ندارند و همچنین از نظر بهره گیری از روش های گوناگون حسابداری نیز بی­تفاوت هستند، سودهایشان به جریان های نقدی نزدیک می­گردد و اقلام تعهدی ادواری آن ها نیز به سمت صفر میل می­کند.«ثبات اقلام تعهدی منفی (از قبیل مقصود کردن انواع ذخایر) در میان شرکت­ها و در طول یک دوره بلند مدت نشانه­ای از وجود محافظه کاری می باشد، نرخ انباشتگی اقلام تعهدی منفی شاخصی از تغییر در اندازه محافظه کاری در طول زمان می باشد (گیولی و هاین ، 2000 ،ص 292).»(واتز،2003،ص 290 و 289) بال وشیواکمار در سال 2005 میلادی، روش دیگری با بهره گیری از ارتباط رگرسیونی بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی دریافتند که در صورت وجود زیان های عملیاتی ارتباط اقلام تعهدی و جریانه ای نقدی قویتر می باشد.

معیارهای ارتباط سود و بازده­ سهام 

قیمت های بازار سهام نشان دهنده تغییرات ارزش دارایی در زمانی هستند که آن تغییرات رخ می­دهند، خواه اینکه آن تغییرات شامل زیان ها یا سودهایی در ارزش دارایی باشند . از این رو، می توان گفت که بازده­­های سهام همواره به هنگام هستند . از آنجا که محافظه کاری پیش بینی می­کند، مبنای شناسایی زیان های حسابداری بسیار به هنگام تر از سودها می باشد ، بدین ترتیب انتظار بر این می باشد که زیان های حسابداری بیشتر از سودهای حسابداری با بازده­های سهام، تقارن زمانی[6] داشته باشند (واتز، 2003، 93). باسو (1997) با بهره گیری از این مبانی معیاری را تحت عنوان « عدم تقارن زمانی سود» ، برای محافظه کاری معرفی می­کند. (کردستانی و بیگی، 1386)

2.Biased Component

1.Stober

2.Lagged Component

3.Unexpected Gains and Losses

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4.Price

1 .Contemporaneous.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش

این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر می باشد:

  1. آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط ی معناداری هست؟
  2. آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام  ارتباط ی معناداری هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری