عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

5-1 اختصار پژوهش

هدف گزارشگری مالی ارائه اطلاعات مناسب برای تصمیم گیری بهره گیری کنندگان اطلاعات مالی می باشد. گزارشگری مالی ممکن می باشد در قالب صورتهای مالی یا سایر ابزارهای انتقال دهنده ی اطلاعات صورت پذیرد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده بوسیله ی گزارشگری مالی در بردارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده می باشد. اطلاعات خارج از صورتهای مالی اکثراً به همین مقصود ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهای مالی، اطلاعات صورتهای مالی که در اقلام صورتهای مالی منعکس میگردند به صورت گسترده ای بر پایه ی پیش بینی ها و برآوردهای مدیریت قرار دارند. پس انتظار میرود که بدلیل برآوردهای ناقص مدیران از آینده تجاری شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهای مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهای مشترکی باشند.(اعتمادی و همکاران، 1391؛ کردستانی و علوی، 1390)

در حقیقت افشا، مطلع کردن تحلیل گران و سرمایه گذاران درمورد مبلغ و زمان بندی جریان های نقدی آتی می باشد، که این افشا به تحلیل گران و سرمایه گذاران در پیش بینی سودهای آتی کمک می کند. پس شفافیت و افشای بهتر برای سهامداران اطلاع دهندگی بهتری ایجاد می کند. تحقیقاتی که صورت گرفته می باشد نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد.(جاسپر و پانبرگ[1]، 2008)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از طرف دیگر سرمایه گذاران با هدف کسب بازده معقول در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. طبق منطق اقتصادی و رفتار عقلائی، سرمایه گذاران در جایی سرمایه گذاری می کنند که اندازه بازده آن با اندازه بازده مورد انتظارشان برابر باشد. از طرف دیگر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به خطرپذیری اطلاعات آینده شرکت بستگی دارد. خطر پذیری اطلاعات نیز متاثر از اندازه اطلاعات محرمانه شرکت و عدم دقت اطلاعات عمومی گزارش شده می باشد. پس هر چه اندازه اطلاعات محرمانه شرکت بیشتر، و یا دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، خطرپذیری شرکت افزایش می یابد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد بود. از بُعد دیگر مدیران واحدهای تجاری به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با آگاهی بیشتر از اطلاعات عمومی و محرمانه شرکت نسبت به بهره گیری کنندگان صورت های مالی به شکل بالقوه کوشش در ارائه مطلوبتر اوضاع واحد تجاری دارند.(فرانسیس و همکاران[2]،2004).

انقلاب صنعتی در اروپا باعث به وجودآمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید که این شرکت ها نیاز به سرمایه های زیادی داشتند. تأمین این سرمایه از طریق یک یا چند نفر امکان پذیر نبود لذا از طریق جذب سرمایه های کوچک توسط شرکت های سهامی، اقدام به سرمایه گذاری های کلان گردید. با در نظر داشتن ویژگی های شرکت های سهامی عام مانند قابلیت نقل و انتقال آسان سهام این شرکت ها، بازارهای بورس اوراق بهادار رونق گرفت و به این ترتیب بهره گیری کنندگان از اطاعات مالی شرکت ها افزایش پیدا نمود. امروزه توسعه اقتصادی بر پایه دسترسی به منابع مالی برای سرمایه گذاری استوار می باشد. این در حالی می باشد که تصمیم سرمایه گذاران در خصوص سرمایه گذاری به نوبه خود به وجود گزارشگری مالی مناسب بستگی دارد. گزارشگری مالی تخصیص منابع سرمایه در یک شرکت تجاری و قابلیت سوددهی آن را افشا می نماید. افشادرحسابداری واژهای فراگیراست وتقریباً تمام فرآیندگزارشگری مالی را دربرمی گیرد. یکی ازاصول اولیه حسابداری اصل افشای کلیه واقعیتهای بااهمیت ومربوط درمورد رویدادها وفعالیتهای مالی واحدهای تجاری می باشد. اصل مزبورایجاب میکندکه صورتهای مالی به گونه ای تهیه وارائه شودکه ازلحاظ هدفهای گزارشگری اولاًبه موقع،مربوط وقابل اعتماد وثانیاً قابل مقایسه وقابل فهم باشد. یعنی بتوانداستفاده کنندگان صورتهای مالی رادر اتخاذ تصمیمات آگاهانه کمک کند (عالیور،1372). واقع هدف اصلی ازافشا عبارت می باشد از؛کمک به بهره گیری کنندگان درتصمیم گیری مربوط به سرمایه گذاری، تفسیروضعیت مالی شرکتها،ارزیابی عملکرد مدیریت،پیشبین جریانات وجوه نقدآتی.دراین راستابایدکلیه واقعیتهای بااهمیت واحداقتصادی به گونهای مناسب وکامل افشا شوند،تاامکان اتخاذ تصمیم فراهم گردد وازسردگمی جلوگیری به اقدام آورد. افشاءبایدازطریق گزارش های قانونی شامل صورت های مالی اساسی که حاوی تمامی اطلاعات بااهمیت،مربوط وبه موقع باشدواین اطلاعات به گونه ای قابل فهم وحتیال امکان کامل ارائه گردد؛ تا امکان اتخاذ تصمیم های آگاهانه را برای بهره گیری کنندگان فراهم سازد (ملکیان، 1376). هندریکسن وونبردا (1991) درتعریف افشاءآورده اند:” افشادرحالت کلی به معنای انعکاس اطلاعات می باشد.اماحسابداران ازاین واژه معنای محدود تری رادرنظرمی گیرند وآنرا به معنای انعکاس اطلاعات مالی واحد تجاری درقالب گزارشهای مالی می دانند،که معمولاًبه صورت سالیانه ارائه میشود. ریاحی بلکویی(1381) افشارادربرگیرنده­ی اطلاعاتی می داند که برای سرمایه گذار معمولی مفید واقع گردد وموجب گمراهی خواننده نگردد. به صورتی آشکارتر،اصل افشا بدین معنی می باشد که هیچ اطلاعات مهم مور توجه وعلاقه سرمایه گذار معمولی،نبایدحذف ویاپنهان گردد(ریاحی بلکویی، 1381). ولک و همکاران (1387) افشارادربرگیرنده یا اطلاعات مالی مربوط، اعم ازاطلاعات داخل وخارج ازصورتهای مالی میدانند. همچنین افشای اطلاعات بودجه ای رابه عنوان یکی ازموارد افشای خارج ازمتن صورتهای مالی،معرفی میکنند. ولک و همکاران (1387) در این پژوهش از تئوری نمایندگی[3]برای تعیین عوامل مؤثر بر افشاء داوطلبانه نسبت های مالی بهره گیری می گردد. تئوری نمایندگی مربوط به ارتباط بین مالکان (ذینفعان) و مدیران (کارگزاران) شرکت می باشد. مبنای زیربنایی تئوری نمایندگی این می باشد که یک طرف (ذینفعان) طرف دیگر (کارگزاران) را می گمارد تا خدماتی را از طرف آنان انجام دهند و همزمان اختیارات تصمیم گیری از طرف ذینفعان به گارگزاران تنفیذ می گردد. این نظریه تعارض بین مدیران و سهامداران را تحلیل می کند. پس این تئوری برای شرکت های سهامی عام که مالک آن سهامداران متعدد بوده و توسط تیم مدیریتی که توسط سهامداران منصوب می شوند، صدق می کند.شواهد در تحقیقات پیشین نشان دهنده این می باشد که افشاء تأثیر مثبتی بر شرکت و سهامداران دارد. مطالعات متعددی تئوری نمایندگی را در تبیین سطح افشاء توسط شرکت ها بکارگرفته اند. در این مطالعات پیشنهاد شده می باشد که افشاء داوطلبانه و اجباری مشکل عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می دهد و از اینرو فرآیند تصمیم گیری را بهبود می بخشد. بایستی توجه داشت که علیرغم منافع و کارکردهای آشکارای افشاء اندازه تحقیقات در زمینه افشاء داوطلبانه نسبت های مالی هنوز ناچیز می باشد. پس این پژوهش به مطالعه عواملی که شرکت را برای افشاء داوطلبانه نسبت های مالی در گزارش های سالانه ترغیب می کند، می پردازد.بنابر چارچوب های مفهومی که در دهه های اخیر توسط مراجع تدوین کننده استانداردها و مبانی نظری حسابداری تدوین شده، هدف اصلی حسابداری و گزارشگری مالی عبارت از ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری اقتصادی توسط بهره گیری کنندگان صورت های مالی می باشد. تدوین کنندگان استانداردها و مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی اطلاعاتی را برای تصمیم گیری اقتصادی سودمند می دانند که دارای ویژکی های کیفی مشخصی باشند. از منظر چارچوبهای مفهومی حسابداری کیفیت گزارشگری و افشاء زمانی متناسب با اخذ تصمیمات اقتصادی بهینه می باشد که اطلاعات، مربوط، قابل اتکا، قابل فهم و قابل مقایسه باشند. در تدوین چارچوب های مفهومی فرض شده می باشد برخورداری از ویژگی های کیفی باعث بهبود کیفیت گزارشگری مالی و افشاء شده و موجب تأثیرگذاری اطلاعات بر دیدگاه های تصمیم گیرندگان در ارتباط با گزینه های پیش رو(سودمند بودن در تصمیم گیری های اقتصادی) می شوند.

1 Jesper&  Plenborg

1 Francis

  1. 1. Agency Theory

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش

این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر می باشد:

  1. آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط ی معناداری هست؟
  2. آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام  ارتباط ی معناداری هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری