عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

3-4  نوع پژوهش

نوع پژوهش بر مبنای هدف

طبق تعریف، هر پژوهش فعالیتی نظام‌مند می باشد که طی آن، یا دانش گسترش می‌یابد یا وضعیتی توصیف و تبیین می گردد و یا در نهایت برای مساله یا مشکل خاص راه حل جویی می گردد. با در نظر داشتن اینکه هر پژوهش با یک مساله و هدف خاص آغاز می گردد لذا بر پایه ماهیت مسائل مطرح شده و هدفی که پژوهشگر از پژوهش دنبال می کند، آن‌ها را طبقه‌بندی می‌کنیم. این نوع طبقه‌بندی بر اندازه کاربرد مستقیم یافته‌ها و درجه تعمیم‌پذیری آن به شرایط مشابه دیگر تأکید می کند (خاکی،1379،ص91). هر تحقیقی، کوشش منظم و سیستماتیک به مقصود دست‌یافتن به پاسخ به یک پرسش و یا راه حلی برای یک مساله می باشد. با در نظر داشتن ماهیت‌های گوناگون پرسش‌ها و مساله‌ها، می‌توان بر اساس چگونگی این پرسش‌ها و سوالات، تحقیقات را طبقه‌بندی نمود. در طبقه‌بندی تحقیقات بر مبنای اهداف آن‌ها، قبل از هر چیز بر «اندازه کاربرد مستقیم یافته‌ها و درجه‌ی تعمیم‌پذیری آن‌ها در شرایط دیگر» توجه می گردد.

پژوهش کاربردی

تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه‌ها، قانونمندی‌ها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی به کار می‌گیرند. این نوع تحقیقات بیشتر بر موثرترین اقدام تأکید دارند و علت‌ها را کمتر مورد توجه قرار می‌دهند. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی می‌باشد.

نوع پژوهش بر مبنای روش

برای انجام تحقیقات علمی روش‌های متعددی وجود دارند که هریک از آن‌ها بر حسب ویژگی‌های سوال پژوهش، اهداف پژوهش، روابط بین متغیرها، نوع آزمون آماری و…. به نام‌های مختلف نام گذاری می شوند که مهم‌ترین این روش‌ها عبارتند از: پژوهش تاریخی، پژوهش توصیفی، مطالعات موردی، پژوهش همبستگی، پژوهش آزمایشی و این پژوهش از نظر ماهیت و روش توصیفی، تحلیلی و از نوع همبستگی می‌باشد.

3-5 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها

در هر پژوهش متعارف، جمع‌آوری داده‌ها یکی از مهمترین برنامه‌هاست. در کار جمع‌آوری داده‌ها در هر پژوهش، نه تنها بایستی از چندین روش بهره گیری نمود، بلکه بایستی هر روش به درستی و با شناخت کامل برگزیده گردد و به درستی به کار برده گردد. روش‌های جمع‌آوری داده‌ها به دو دسته تقسیم می گردد:

الف- روش‌های مستقیم: مانند نظاره، مصاحبه، پرسشنامه و غیره.

ب- روش‌های غیرمستقیم: نظیر بهره گیری از اسناد و مدارک.

یک محقق بایستی هر دو روش را بکار گیرد، یعنی هم خود پدیده را مستقیمأ ببیند و تحلیل کند و هم از طریق داده‌های جمع‌آوری شده توسط دیگران ( کتاب‌ها، اسناد و….) آن را مورد شناسایی قرار دهد (ساروخانی،1381،صص171-172).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز از منابع متعدد و به روش‌های زیر استخراج، گردآوری و طبقه‌بندی گردیده و در بخش‌های مربوطه مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد:

منابع کتابخانه‌ای: برای تدوین فصل دوم از اطلاعات مندرج در اسناد و مدارک در دسترس شامل کتاب‌ها، مقاله‌ها، گزارش‌های پژوهشی و پایان‌نامه‌های مرتبط با موضوع بهره گیری شده می باشد. هم‌چنین، بخشی از داده‌های کمی مورد نیاز برای انجام پژوهش با در نظر داشتن متغیر‌های مورد نظر از منابع متعدد شامل سال‌نامه‌ها و گزارش‌های آماری مختلف چاپ گردیده توسط سازمان بورس به دست آمده می باشد.

نظام معاملاتی بورس و نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی: داده‌های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مرتبط با بازار سهام در مرحله اول با بهره گیری از نرم‌افزارهای بورسی (اکثرا ره‌آورد جدید و تدبیرپرداز) استخراج گردیده می باشد. سپس، ارقام کلی و نهایی این داده‌ها با اطلاعات موجود در نظام معاملاتی بورس تطبیق داده شده می باشد.

نرم‌افزارهای آماری و اقتصاد‌سنجی: در مرحله جمع‌آوری، طبقه‌بندی و پردازش اولیه داده‌ها از نرم‌افزار Excel بهره گیری شده می باشد. در این مرحله داده‌های مربوط به بازار سهام که از نرم‌افزارهای اطلاع‌رسانی و معاملاتی بورس استخراج گردیده، مستقیماً وارد اکسل شده می باشد. پس از انجام طبقه‌بندی مناسب بر روی داده‌ها و انجام محاسبات و پردازش اولیه، اطلاعات خروجی با بهره گیری از نرم‌افزار Eviews 8 و Minitab برای اجرای مدل و آزمون فرضیات مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش

این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر می باشد:

  1. آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط ی معناداری هست؟
  2. آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام  ارتباط ی معناداری هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری