عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

2-11  نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه

ساختار سرمایه عبارتست از حاکثر کارآیی با بهره گیری از ترکیب مناسب تامین وجوه بلندمدت بوسیله شرکت. مقصود از حداکثر کارآیی، افزایش ارزش شرکت و کاهش هزینه های کلی شرکت به حداقل ممکن می باشد، که در واقع همان مهمترین هدف شرکتها، یعنی افزایش ثروت سهامداران که مالکان واقعی شرکت هستند می باشند، به بیانی دیگر ساختار سرمایه بهینه ترکیبی می باشد از بدهی و حقوق صاحبان سهام به گونه ای که ارزش شرکت را حداقل سازد.نکته قابل توجه این می باشد که آیا واقعا می توان بر ارزش شرکت و هزینه سرمایه اش از طریق تغییر ترکیب وجوه مورد بهره گیری اش تاثیر گذاشت یا خیر؟ بنحویکه در سیاستهای ساختار سرمایه اهدافی همچون هزینه سرمایه اندک و بازدهی بیشتر حاصل گردد. در مورد اینکه آیا ساختار سرمایه بهینه هست تحقیقات بسیاری انجام شده می باشد و نظریه های مختلفی ارائه گردیده می باشد که در ادامه در قالب کلی به تعدادی از این نظریه ها می پردازیم.در آغاز به دلیل سهولت در تجزیه و تحلیل تعدادی مفروضات در نظر می گیریم (میر کریم عبادی دولت آبادی، 1381):

1ـ هیچگونه مالیات بر سود شرکتها و درآمد اشخاص یا شرکتها وجود ندارد.

2- فرض می گردد که نسبت سود سهام پرداختی (سود سهام نقدی)، صد در صد می باشد.

3- سرمایه گذاران نسبت به سود قبل از مالیات هر شرکت دارای توزیع احتمال یکسان هستند.

4- امید ریاضی توزیع احتمالات مربوط به درآمدهای عملیاتی مورد انتظار هر شرکت برای کلیه سرمایه گذاران در بازار یکسان و مساوی می باشد.

5- هر واحد تجاری قادر می باشد، ساختار سرمایه اش را به سرعت تغییر دهد، بدون آنکه متحمل هزینه های ماشی از مبادله گردد.

6- هزینه تصفیه ورشکستگی و هزینه داد و ستد وجود ندارد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جستجوی فرضیات فوق بر این اصل بنا شده می باشد که اثر اهرم مالی بر هزینه سرمایه با درجه ووح بیشتر مورد آزمون و مطالعه قرار گیرد. با در نظر داشتن فرضیات فوق، تجزیه و تحلیل ساختار سرمایه بر نرخهای زیر استوار می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش

این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر می باشد:

  1. آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط ی معناداری هست؟
  2. آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام  ارتباط ی معناداری هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری