مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

قسمتی از متن پایان نامه :

1-4 فرضیه‌ پژوهش

بر مبنای تحلیل مبانی نظری و پژوهش‌های انجام شده در این پژوهش فرضیه هایی به تبیین زیر هست:

فرضیه اول: بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده  مدیریت و حقوق صاحبان سهام ارتباط ی معناداری هست.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه دوم: بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام ارتباط ی معناداری هست.

1-5 اهداف پژوهش

1-مطالعه ارتباط بین کیفیت سیاست افشای سود پیش بینی شده مدیریت و حقوق صاحبان سهام

2-مطالعه ارتباط بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه حقوق صاحبان سهام

1-5-1 اهداف کاربردی

با ارزیابی ارتباط بین کیفیت سیاست افشاء سود پیش بینی شده مدیریت و عدم تقارن اطلاعاتی با حقوق صاحبان سهام فعلان در بورس ، تحلیل گران مالی و سرمایه گذاران فعلی و بالقوه انواع شرکت های مورد بحث در گرفتن تصمیمات مالی مطمئن تر خواهند بود .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 سوال پژوهش

این پژوهش در پی پاسخگویی به دو سوال اساسی زیر می باشد:

  1. آیا بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط ی معناداری هست؟
  2. آیا بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام  ارتباط ی معناداری هست؟

مطالعه ارتباط کیفیت سیاست افشاء پیش بینی سود مدیریت و هزینه حقوق صاحبان سهام

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید